POLÍTICA DE PRIVADESA DEL PANEL ANDORRÀ PER A LA RECERCA SOCIOLÒGICA (PARS)

Fonamentalment, l’objectiu d’aquesta política de privadesa és informar de les activitats per a les quals l’Agència de Noticies i informació SA. (d’ara endavant, ANISA) pot necessitar tractar les seves dades personals en la seva condició de panelista del PARS, d’acord amb la normativa de Protecció de Dades Personals aplicable a aquest servei. Concretament:

 • la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (d’ara endavant, la LQPD) i els seus reglaments d’execució, i

Així mateix, i en compliment de l’establert a la LQPD en relació als fitxers, l’ANISA l’informa que qualsevol dada personal que vostè ens faciliti passarà a formar part del nostre fitxer per aquest servei degudament inscrit a l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra (APDA).

Aquesta política de privadesa està estructurada en les següents seccions:

 1. Qui som?
 2. Com obtenim les seves dades personals?
 3. Què fem amb les seves dades personals, i com por afectar la seva privadesa?
 4. Quines responsabilitats té vostè?
 5. Quins drets té vostè?
 6. Com garantim la seguretat de les seves dades personals?
 7. Modificacions a la Política de Privadesa

1. Qui som?

L’únic responsable de les activitats de tractament que aquí es descriuen és:

Agència de Notícies i Informació, S.A.

Adreça: Av. Príncep Benlloch, 43, -1, 1, Andorra la Vella AD500, Principat d’Andorra

Telèfon: (+376) 821 600

Email: info@ana.ad

2. Com obtenim les seves dades personals?

Recollim dades personals mitjançant diferents formularis, enquestes i contractes per a executar les activitats de les quals som responsables, i li garantim que sempre serà informat d’aquesta recollida de forma totalment transparent i intel·ligible mitjançant una primera capa d’informació bàsica situada en llocs especialment visibles dels esmentats formularis, enquestes o contractes, que inclouen un enllaç a aquesta política de privadesa.

En general, quan actuem en qualitat de responsables de les activitats de tractament de dades personals, li sol·licitem les dades directament a vostè, mentre que si actuem com a encarregats, és el responsable del tractament qui ens les facilita.

No comprem ni venem dades personals.

L’ANISA és present en algunes xarxes socials i aquesta és una altra forma en la qual (actuant com a encarregada de la pròpia xarxa, que és l'autèntica responsable tant del seu perfil com de la seva pròpia activitat en la xarxa) podem arribar a obtenir informació personal cas que vostè mateix ens la notifiqui, o es trobi disponible en línia i accessible al públic. Aquestes xarxes socials compten amb les seves pròpies polítiques de privadesa on s'explica com utilitzen i comparteixen la seva informació, per la qual cosa l’ANISA li recomana que les consulti abans de fer ús de les xarxes, i que confirmi que està d'acord amb la forma en què la seva informació pot ser recollida, tractada i compartida. L’ANISA no fa mai res que pugui comprometre la lleialtat que li té, i per descomptat mai farà res que no li hagi autoritzat o sol·licitat el responsable de la xarxa.

Finalment, mitjançant la nostra pàgina web podem recaptar dades tècniques dels dispositius i programaris amb els quals vostè es connecta a Internet, així com altra informació sobre les seves preferències de navegació, etc. Pot conèixer de manera clara i precisa la informació que recollim en cada moment, i com pot actuar sobre ella, consultant la nostra Política de Cookies.

3. Què fem amb les seves dades personals, i com pot afectar la seva privadesa?

Abans d’oferir-li el present servei, ANISA ha fet una Avaluació de l’Impacte que el PARS podria tenir en la seva privacitat i/o en la protecció de les seves dades personals, conscients del risc que es podria derivar d’un incorrecte tractament d’aquestes dades. Aquesta Avaluació d’Impacte respecte a la Protecció de Dades (AIPD) ha registrat que l’ANISA executa les activitats de tractament que detallen les taules inferiors. Vam separar les que fem sota la nostra pròpia responsabilitat, de les que fem per encàrrec d’altres responsables.

El propòsit de l’AIPD és aconseguir que, una vegada aplicades les mesures de seguretat que ens van recomanar els auditors, cap de les activitats en les quals tractem les seves dades personals pugui representar un alt risc per a vostè.

Les taules que segueixen indiquen:

 • Perquè necessitem les seves dades personals en cadascuna de les activitats que fem dins el PARS (és a dir, la seva finalitat),
 • Què ens legitima per utilitzar les seves dades personals per fer això (base jurídica),
 • Quines categories de dades personals es processen durant l’execució de cada activitat (amb exemples de dades típiques que corresponen a cada categoria),
 • Amb qui les compartim (categories de destinataris),
 • Si per compartir-les amb algú d’aquests destinataris s’ha de fer una transferència internacional de dades (sempre considerant que estem a Andorra), a on, i en què ens basem per legitimar-la, i
 • Durant quant temps conservem les seves dades personals amb la finalitat d’executar aquesta activitat (terme de conservació).

L’ANISA ha intentat recollir amb la màxima exactitud totes les dades personals que podria arribar a necessitar en cadascuna de les seves activitats relacionades amb el PARS, pel que podria ser que en el seu cas concret les dades demanades siguin menys de les indicades a les taules. No obstant això, també podria ser que en el seu cas concret sigui necessari recollir una dada que no figura a la taula. Si aquest és el cas, no dubti en demanar-nos un aclariment sobre la necessitat de la dada en qüestió.

LLISTAT DE TRACTAMENTS COM A RESPONSABLE

 1. Creació i manteniment del compte d’usuari
 1. Bescanvi de punts per incentius
 1. Elaboració d’invitacions a participar en enquestes restringides a un determinat perfil de panelistes
 1. Elaboració d’estudis de mercat i altres anàlisis basades en enquestes
 1. Atenció de reclamacions
 1. Recerca de fraus i verificació de la qualitat
 1. Gestió de les sol·licituds d'exercici de drets
 1. Gestió d'incidents de seguretat

 

DESCRIPCIÓ DELS TRACTAMENTS QUE ES FAN EN QUALITAT DE RESPONSABLE

 1. Creació i manteniment del compte d’usuari

Finalitat del Tractament

Crear i mantenir un espai o compte personal en el nostre lloc web, que utilitzarem per a:
• mantenir la nostra relació i per
• recollir les dades que ens permetran enviar-li, de forma automatitzada, enquestes adequades a vostè quan aquestes tinguin requisits concrets per a participar (per exemple, la dada de sexe en el cas de anàlisis de mercat de productes per la higiene femenina). Notar que l’enviament es basa en una mera classificació dels panelistes, i que en cap cas elaborarem ni permetrem que ningú elabori perfils dels panelistes.

 

Abans de completar el registre com a panelista del PARS, vostè haurà de contestar una sèrie de preguntes que ens permetran conèixer millor quines són les enquestes que més li puguin interessa: Gènere, Any de naixement, Nacionalitat, Relació amb Andorra (si no té la nacionalitat andorrana), Freqüència visites Andorra (si només ve a Andorra de compres, a fer esport o de vacances), Parròquia residència (si viu a Andorra), País i Municipi de residència (si viu fora d’Andorra), Idiomes parlats i escrits entén, i quals parla, Nivell estudis, Situació laboral, Sector d’activitat de l’empresa (si treballa), Posició a l’empresa (si treballa) Àrea responsable o influència (si treballa), Activitats temps lliure, Número de persones que viuen a la seva llar, Persones amb les que conviu, Número de fills a la llar, i Any de naixement dels fills

 

En finalitzar el registre, vostè adquireix la condició de panelista de ple dret conforme als termes i condicions dels panelistes del PARS.

En concret, des del seu compte podrà:
• Gestionar els seus beneficis (punts, vals/cupons, etc.),
• Gestionar les nostres invitacions a realitzar les enquestes (atenent-les, o no, segons desitgi),
• Enviar-nos opinions,
• Emplenar i canviar les dades del seu compte.
• Etc.

Base Jurídica

Execució del contracte de panelista (article 18.e de la LQPD) pel tractament de dades no sensibles.
Consentiment exprés del panelista (article 19 de la LQPD) pel tractament de dades sensibles.

Interessats

Panelistes

Categories de Dades

 • Dades identificatives: Nom, cognoms, correu electrònic de contacte, ID de panelista, nom d'usuari i contrasenya.
 • Característiques personals: Gènere, any de naixement, nacionalitat, llengua materna / habitual, quins idiomes entén (parlats i escrits), número de persones que viuen a la seva llar, persones amb les que conviu, fills que té a la seva llar, i any de naixement dels fills.
 • Circumstàncies socials: Relació amb Andorra, parròquia de residència a Andorra, activitats en temps lliure.
 • Dades acadèmiques i professionals: Nivell d’estudis.
 • Dades d'ocupació: Situació laboral, sector d’activitat de la seva empresa, posició que ocupa en la seva empresa, àrea de responsabilitat o influència en la seva empresa.

Categories de Destinataris

 • Encarregat del manteniment dels sistemes de la informació
 • Encarregat de proveir el servidor i base de dades en modalitat cloud (IaaS)
 • Responsables finals dels serveis o productes amb els quals li recompensem per participar en les nostres enquestes. Només compartim el responsable del producte o servei que hagi seleccionat les dades mínimes necessàries per a reservar-ho al seu nom.

Transf. Intern.

Transferència de dades a països de la UE,  legitimades per l’article 36.a de la LQPD.

Terme Conservació

Les seves dades es conserven durant tot el temps que duri la nostra relació contractual.
Si vostè o nosaltres resolem el contracte, anonimitzarem el seu perfil de manera que no sigui possible tornar a identificar amb vostè les respostes que ens hagi proporcionat, i eliminarem o bloquejarem el seu compte tal com figuri en els termes i condicions del seu contracte.

 1. Bescanvi de punts per incentius

Finalitat del Tractament

Gestionar el bescanvi dels seus punts per beneficis (tickets regal, entrades, estades a hotels, vals/cupons, etc.), fent servir les facilitats implementades a tal efecte en el seu compte al portal del panelista.

Base Jurídica

Execució del contracte de panelista (article 18.e de la LQPD)

Interessats

Panelistes

Categories de Dades

 • Dades identificatives: Nom, cognoms, correu electrònic de contacte,  nom d'usuari i contrasenya.
 • Dades relatives a transaccions de béns i serveis: Béns i serveis rebuts per vostè.

Categories de Destinataris

 • Encarregat del manteniment dels sistemes de la informació
 • Encarregat de proveir el servidor i base de dades en modalitat cloud (IaaS)
 • Responsables finals dels serveis o productes amb els quals el/la recompensem per participar en les nostres enquestes. Només compartim amb el responsable del producte o servei que hagi seleccionat les dades mínimes necessàries per a reservar-ho al seu nom.

Transf. Intern.

Transferència de dades a països de la UE,  legitimades per l’article 36.a de la LQPD.

Terme Conservació

Les seves dades es conserven durant tot el temps que duri la nostra relació contractual.
Si vostè o nosaltres resolem el contracte, anonimitzarem el seu perfil de manera que no sigui possible tornar a identificar els béns i serveis bescanviats per punts amb vostè, i eliminarem o bloquejarem el seu compte tal com figuri en els termes i condicions del seu contracte.

 1. Elaboració d’invitacions a participar en enquestes restringides a un determinat perfil de panelistes

Finalitat del Tractament

Algunes enquestes, per la seva naturalesa, no estan destinades a tots els panelistes (per exemple, qui ens encarrega una enquesta sobre un producte d'higiene femenina pot estar interessat únicament en les estadístiques que resultin de les dones). És per això que abans d'enviar les invitacions per contestar una enquesta concreta, seleccionem de forma automatitzada als panelistes que compleixin amb els requisits del perfil de participant demanat per qui ens ha sol·licitat l’elaboració d’aquesta enquesta. Si vostè encaixa en aquest perfil, compleix rebrà una invitació a participar i serà decisió seva emplenar-la o no.

Inicialment, la decisió automatitzada de si vostè forma part del grup objectiu d’una determinada enquesta es prendrà basant-se únicament en la informació que ens va subministrar durant el registre com a Panelista.


En una segona fase, s’afegiran a aquesta informació sobre temàtiques les respostes que ens hagi donat a enquestes prèvies (per exemple, per enviar enquestes distintes als panelistes segons hagin contestat «si» o «no» a una pregunta prèvia).

Nota important: la decisió d’invitar-lo/la o no a participar en una determinada enquesta es pren automàticament comparant les dades que tenim de cada panelista amb el perfil objectiu de participant demanat pel client d’aquesta enquesta. El fet que li enviem una invitació significa que el/la vam classificar dins del perfil objectiu que es requereix tenir per participar. Aquesta classificació no es registra en cap lloc, i només es fa servir per decidir si li enviem o no el correu electrònic d’invitació a participar. No emmagatzemem perfils dels panelistes, ni es permet en cap moment que cap empleat (propi o de tercers), cap client, o qualsevol altra persona, pugi registrar-los per qualsevol cosa que no sigui donar-li els punts associats a la contestació a una enquesta que tenia un determinat perfil objectiu.

Base Jurídica

Execució del contracte de panelista (article 18.e de la LQPD) pel tractament de dades no sensibles, i
Consentiment exprés del panelista (article 19 de la LQPD) pel tractament de dades sensibles.

Interessats

Panelistes

Categories de Dades

 • Dades identificatives: correu electrònic de contacte (que es fa servir exclusivament per enviar-li la invitació), ID de panelista (que es fa servir com pseudònim durant la selecció de panelistes que tenen el perfil requerit per aquesta enquesta).
 • Característiques personals (pseudonimitzades): Gènere, any de naixement, nacionalitat, llengua materna/habitual, quins idiomes entén (parlats i escrits), número de persones que viuen a la seva llar, persones amb les que conviu, fills que té a la seva llar, i any de naixement dels fills.
 • Circumstàncies socials (pseudonimitzades): Relació amb Andorra, parròquia de residència a Andorra, activitats en temps lliure.
 • Dades acadèmiques i professionals (pseudonimitzades): Nivell d’estudis.
 • Dades d'ocupació (pseudonimitzades): Situació laboral, sector d’activitat de la seva empresa, posició que ocupa en la seva empresa, àrea de responsabilitat o influència en la seva empresa.
 • Dades relatives a transaccions de béns i serveis: incentiu associat a la participació del panelista en aquesta enquesta.
 • Dades sensibles (pseudonimitzades) (que només es recullen i processen per aquesta finalitat si contem amb el seu consentiment exprés): Dades proporcionades per vostè en les seves respostes a enquestes prèvies en les quals se li preguntava explícitament per opinions polítiques, creences religioses, pertinença a organitzacions polítiques o sindicals, salut, vida sexual o origen ètnic.
 • Altres dades (pseudonimitzades): Dades no sensibles d’enquestes prèvies.

Categories de Destinataris

 • Encarregat internacionalment reputat en recerca de mercats que ens proveeix els serveis de selecció de panelistes basant-se en el perfil requerit per participar en cada enquesta, el servei d’enviament d’invitacions i el servei d’anàlisi agregat de les respostes dels participants.

Transf. Intern.

Transferència de dades a països de la UE,  legitimades per l’article 36.a de la LQPD.

Terme Conservació

Les seves dades es conserven durant tot el temps que duri la nostra relació contractual.
Si vostè o nosaltres resolem el contracte, anonimitzarem les dades que mantenim pseudonimitzades i eliminarem les seves dades identificatives. D’aquesta forma, no serà possible tornar a identificar amb vostè cap de les respostes a enquestes que pugui haver emplenat durant el temps en que va ser panelista. Així mateix, al termini de la nostra relació contractual eliminarem o bloquejarem el seu compte tal com figuri en els termes i condicions del seu contracte.

 1. Elaboració d’estudis de mercat i altres anàlisis basades en enquestes

Finalitat del Tractament

Elaborem enquestes sobre productes, serveis, iniciatives i altres assumptes que ens importen a nosaltres o als nostres clients. L'objectiu d'aquestes enquestes és conèixer l'opinió del públic objectiu sobre el tema de l'enquesta (què vol, què espera, què necessita, què prefereix, què canviaria, etc.).

Algunes enquestes poden requerir un determinat perfil de públic objectiu (per exemple, estudis de mercat sobre productes de higiene femenina que el nostre client vulgui adreçar únicament a dones). Si el seu perfil encaixa amb el del públic objectiu, li enviarem un correu electrònic convidant-lo/la a participar (veure activitat d’elaboració d’invitacions), sense que tingui cap obligació de fer-ho (la participació en cadascun dels estudis de mercat és totalment voluntària).

Si vostè decideix participar, no té més que prémer l'enllaç a l'enquesta que inclou la invitació, i contestar a les preguntes que apareguin en pantalla. Les seves respostes no s'associaran amb vostè, sinó que se li assignarà un pseudònim (el seu ID de panelista) de manera que els sociòlegs o altres especialistes que les analitzen no sàpiguen qui ha contestat què. Així i tot, si l'enquesta inclou alguna pregunta que sol·liciti o de la qual es pugui inferir alguna dada sensible  (considerant com a tals els referents a opinions polítiques, creences religioses, pertinença a organitzacions polítiques o sindicals, salut, vida sexual o origen ètnic), li sol·licitarem el seu consentiment per a processar-lo.

Una vegada conclou el termini per a la contestació, comença l’ activitat d’elaboració de l’estudi de mercat.

La finalitat de l’estudi de mercat és extraure conclusions agregades del conjunt de respostes rebudes per a cada pregunta que aportin informació útil als nostres cients (per exemple, "Respostes a la pregunta X: el 55% dels participants han triat l'opció a, el 30% ha triat l’opció b, i la resta no ha contestat", o "el 55% dels participants que tenen un perfil X mostra un comportament Y enfront del producte/servei/iniciativa Z").

Nota importat 1: En la mateixa enquesta trobarà un check-box (una casella) on li demanarem autorització per tractar les dades sensibles (opinions polítiques, creences religioses, pertinença a organitzacions polítiques o sindicals, salut, vida sexual o origen ètnic) que, voluntàriament, ens pugi haver proporcionat en les seves respostes. La nostra relació és independent de si vostè decideix o no proporcionar-nos dades d’aquest tipus,  o si no ens autoritza a processar-les o ens retira l‘autorització passat un temps. L’únic efecte que té el no marcar el dit check-box és que no puguem processar aquest tipus de dades és que no podrem invitar-lo/la a participar en enquestes que tinguin algun requisit de participació lligat a aquest tipus de dades per no saber si el seu perfil encaixa amb el perfil objectiu dels participants.


Nota important 2: si una enquesta requerís conèixer alguna dada personal que no tenim registrada ni podem deduir a partir de les registrades, és possible que li enviem una primera enquesta per recollir aquestes dades, i després, només en el cas que el seu perfil encaixi amb el del públic objectiu (el què, com ja vam dir, es decideix de forma totalment automatitzada), se li enviï l’enquesta del estudi de mercat o la investigació científica.

Base Jurídica

Execució del contracte de panelista (article 18.e de la LQPD) pel tractament de dades no sensibles, i
Consentiment exprés del panelista (article 19 de la LQPD) pel tractament de dades sensibles.

Interessats

Panelistes

Categories de Dades

 • Dades identificatives: ID de panelista (que es fa servir com pseudònim al que resten associades la resta de les dades).
 • Característiques personals (pseudonimitzades): Gènere, any de naixement, nacionalitat, llengua materna/habitual, quins idiomes entén (parlats i escrits), número de persones que viuen a la seva llar, persones amb les que conviu, fills que té a la seva llar, i any de naixement dels fills.
 • Circumstàncies socials (pseudonimitzades): Relació amb Andorra, parròquia de residència a Andorra, activitats en temps lliure.
 • Dades acadèmiques i professionals (pseudonimitzades): Nivell d’estudis.
 • Dades d'ocupació (pseudonimitzades): Situació laboral, sector d’activitat de la seva empresa, posició que ocupa en la seva empresa, àrea de responsabilitat o influència en la seva empresa.
 • Dades sensibles (pseudonimitzades) (que només es recullen i processen per aquesta finalitat si contem amb el seu consentiment exprés): Respostes a les preguntes d’aquesta enquesta en les quals se li demani una dada sensible opinions polítiques, creences religioses, pertinença a organitzacions polítiques o sindicals, salut, vida sexual o origen ètnic), o es pugui inferir, i sobre dades proporcionades per vostè en les seves respostes a enquestes prèvies en les quals se li preguntava explícitament per dades sensibles o es pugessin inferir.
 • Altres dades (pseudonimitzades): Respostes a les preguntes d’aquesta enquesta, i dades no sensibles d’enquestes prèvies

Categories de Destinataris

 • Encarregat internacionalment reputat en recerca de mercats que ens proveeix els serveis de selecció de panelistes basant-se en el perfil requerit per participar en cada enquesta, el servei d’enviament d’invitacions i el servei d’anàlisi agregat de les respostes dels participants.

Transf. Intern.

Transferència de dades a un o més països de la UE,  legitimades per l’article 36.a de la LQPD.

Terme Conservació

Les seves dades es conserven durant tot el temps que duri la nostra relació contractual.

Si vostè o nosaltres resolem el contracte, anonimitzarem les dades que mantenim pseudonimitzades i eliminarem les seves dades identificatives. D’aquesta formar, no serà possible tornar a identificar vostè cap de les seves respostes a enquestes. Així mateix, al termini de la nostra relació contractual eliminarem o bloquejarem el seu compte tal com figuri en els termes i condicions del seu contracte.

 1. Atenció de reclamacions

Finalitat del Tractament

Gestionem les reclamacions de qualsevol tipus que vostè ens faci arribar per els medis establers als termes i condicions del nostre contracte.

Base Jurídica

Compliment d'una obligació legal (entre d'altres, la llei 13/2013, del 13 de juny, de competència efectiva i protecció del consumidor)

Interessats

Panelistes

Categories de Dades

 • Dades identificatives: Nom i cognoms, correu electrònic

Categories de Destinataris

 • Encarregat del manteniment del portal del panelista
 • Encarregat Advocats i procuradors
 • Batlles i forces de seguretat

Transf. Intern.

Transferència de dades a un o més països de la UE, legitimades per l’article 36.a de la LQPD.

Terme Conservació

Les reclamacions es guarden digitalitzades indefinidament.

 1. Recerca de fraus i verificació de la qualitat

Finalitat del Tractament

Utilitzem diverses dades que vostè mateix ens proporciona i/o que recollim mitjançant tecnologies de seguiment amb finalitats de controlar que realment és vostè qui contesta les enquestes. Fem aquest control tant a efectes de validar l’exactitud de les dades que emmagatzemem vinculades al seu pseudònim i la integritat de les seves respostes, com per detectar i prevenir possibles fraus i/o suplantacions de la seva identitat.

Aquestes tecnologies de seguiment recullen automàticament dades tècniques sobre el seu equip (com per exemple la seva adreça IP, o la versió del navegador d'Internet amb el qual accedeix a les nostres pàgines) i els seus patrons (com per exemple podria ser l'ordre i la velocitat amb la qual s’omplen determinats camps repetitius de les enquestes). Aquestes dades ens permeten valorar el risc que algú pugui estar suplantant-lo/la en les seves contestacions. Revisi la nostra política de cookies per a conèixer en tot moment que tecnologies de seguiment podem estar utilitzant.

Base Jurídica

Execució del contracte de panelista (article 18.e de la LQPD).

Interessats

Panelistes

Categories de Dades

 • Dades identificatives: ID de panelista (que es fa servir com pseudònim al que resten associades la resta de les dades).
 • Dades tècniques del seu equip i la seva connexió: entre altres, la configuració tècnica del seu equip, les característiques del mateix i la seva adreça IP.

Categories de Destinataris

 • Encarregat del manteniment del portal del panelista
 • Encarregat de l’anàlisi de les dades tècniques i la recerca de possibles robatoris d’identitat o fraus
 • Encarregat Advocats i procuradors
 • Batlles i forces de seguretat

Transf. Internacionals

Transferència de dades a un o més països de la UE, legitimades per l’article 36.a de la LQPD.

Terme Conservació

Aquestes dades no s’eliminen per poder ser necessàries en cas de possibles reclamacions judicials o extrajudicials o obligacions administratives derivades d'aquestes relacions jurídiques o obligacions contractuals.

 1. Gestió de les sol·licituds d'exercici de drets

Finalitat del Tractament

Gestionar els drets i consultes dels interessats.

Base Jurídica

Compliment d'una obligació legal. Articles 16 i 22 a 24 de la LQPD

Interessats

Panelistes que s'adrecen a l'empresa per exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició, i/o supressió de les seves dades

Categories de Dades

 • Dades identificatives: nom i cognom, DNI/Passaport, correu electrònic

Categories de Destinataris

 • Encarregat: Advocats i procuradors
 • Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), batlles i tribunals

Transf. Intern.

No es realitzen transferències internacionals

Terme Conservació

3 anys

 1. Gestió d'incidents de seguretat

Finalitat del Tractament

Gestió i avaluació de les bretxes de seguretat notificades pels responsables de tractament.

Base Jurídica

Obligació legal. Articles 6.1.c del RGPD: Articles 33 i 34 de l'RGPD

Interessats

Panelistes

Categories de Dades

 • Alguna o totes les dades personals del portal del panelista (si l'incident afecta el dit portal)
 • Alguna o totes les dades personals pseudonimitzades del panelista i les seves respostes a enquestes (si l'incident afecta la base de dades de l'encarregat dels estudis de mercat)

Categories de Destinataris

 • Forces i cossos de seguretat de l'Estat.
 • Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA)

Transf. Intern.

No es realitzen transferències internacionals

Terme Conservació

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

I pel que fa a les activitats encarregades a l’ANISA per un altre responsable del tractament que defineix la seva finalitat i medis:

DESCRIPCIÓ DELS TRACTAMENTS QUE ES FAN EN QUALITAT D'ENCARREGAT

 1. Xarxes Socials

Responsable del tractament

Els proveïdors de les xarxes en les que està present l'empresa. Actualment: Instagram, Facebook, i Twitter.

Finalitat

Administrar correctament la presència de l'encarregat del tractament en la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis. Així com qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas s'utilitzen els perfils dels interessats per a enviar-los publicitat de manera individual.

Interessats

Seguidors en les xarxes socials de les pàgines oficials de l'encarregat del tractament

Categories de Dades

 • Dades identificatives: Nom, cognoms, ubicació i altres dades del perfil d'usuari de la Xarxa Social.

Categories Destinataris

Aquestes dades no se cedeixen a cap tercer.

Transf. Intern.

No es realitzen transferències internacionals.

Termini de Conservació

En tant duri el contacte/compte a la xarxa social.

4. Quina responsabilitats té vostè?

En facilitar-nos les seves dades personals (sigui a través de canals electrònics o no electrònics), vostè ens garanteix que és major de 18 anys, o que sent major de 16 compta amb el consentiment dels seus pares o tutors. Així mateix, vostè ens garanteix que les dades personals facilitades a l’ANISA són veritables, exactes, completes i actualitzades.

A aquest efecte, en utilitzar els nostres serveis o proporcionar-nos les seves dades personals, vostè confirma que respon de la veracitat de les dades comunicades i que mantindrà convenientment actualitzada aquesta informació de manera que respongui a la seva situació real, fent-se responsable de les dades falses i inexactes que pogués proporcionar, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que de la seva inexactitud poguessin derivar-se.

5. Quins drets té vostè?

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre l’existència, o no, d’una activitat de tractament de les seves dades personals que l’ANISA desenvolupa en qualitat de responsable. Així mateix, de conformitat amb la LQPD, vostè té dret a:

Vostè podrà exercir aquests drets així com retirar el seu consentiment, contactant amb nosaltres a través dels mitjans de contacte subministrats a l’apartat 1, Qui som?. En qualsevol dels casos, si no ens és possible comprovar que vostè és qui diu ser, li demanarem que, si us plau, ens faci arribar una còpia d’un document d’identitat vàlid juntament amb la seva sol·licitud per tal que l’ANISA es pugui assegurar que no hi ha hagut una suplantació de la seva identitat i realment li està donant resposta a vostè.

Així mateix, vostè pot obtenir informació addicional sobre els seus drets i, si així ho considera oportú, interposar una reclamació, dirigint-se a l’autoritat de control en matèria de protecció de dades del Principat d’Andorra (l’APDA).

Tots aquests drets es caracteritzen pel següent:

 • El seu exercici és gratuït, tret que es tracti de sol·licituds manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu), i en aquest cas l’ANISA podrà cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats o negar-se a actuar.
 • Pot exercir els drets directament o per mitjà del seu representant legal.
 • Si no donem curs a la seva sol·licitud, l'informarem, a tot tardar abans que finalitzi el termini per l’atenció de la seva sol·licitud, de les raons per les quals no podem actuar i de la possibilitat de reclamar davant l’APDA.

A fi de facilitar el seu exercici, li facilitem els enllaços al formulari de sol·licitud de cadascun dels drets:

6. Com protegim les seves dades personals?

L’ANISA té com principal objectiu poder garantir-li que el tractament que durà a terme de les seves dades personals està sotmès a la més estricta confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant legals com tècniques i organitzatives, per garantir, dins del que és possible (ja que el risc zero no existeix), la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i accés o tractament no autoritzat.

L’ANISA ha implantat els següents controls de seguretat, entre altres, dins de l’esmentat programa de millora continua de la privacitat i la protecció de les dades personals:

 • Inclusió de clàusules de protecció de dades als seus contractes laborals,
 • Signatura de contractes d'encarregat de tractament amb els proveïdors de serveis que podrien arribar a tenir accés a dades personals per desenvolupar el seu treball, i entre aquets i els seus subencarregats.
 • HTTPS per la comunicació entre el seu dispositiu i els nostres sistemes.
 • Programari amb control d'accés.
 • Centres de dades amb mesures de seguretat física/perimetral, control d’accés, i gestió de vulnerabilitats i incidents.
 • Processat de dades pseudonimitzades.
 • Avaluació d’Impacte respecte a la Protecció de Dades realitzada per experts certificats en protecció de dades per ISACA i l’esquema de la AEPD.
 • Encarregat de l’allotjament del portal del panelista de referencia entre els proveïdors de infraestructura al núvol (IaaS, per les seves sigles en anglès), adherit al codi de conducta CIPSE, i amb el centre de dades a França.
 • Encarregat de la realització dels estudis de mercat i resta d’enquestes de referència en el seu sector, adherit al codi de conducta CODIM (específicament desenvolupat per assegurar el correcte tractament de les dades de caràcter personal durant les recerques de mercat), amb els seus centres de dades a Espanya i amb certificat ISO 27001.
 • Automatització de les decisions d’invitar-lo/la a participar en una enquesta basant-se en l’encaix del seu perfil amb el perfil objectiu de l’enquesta.
 • Arquitectura de la solució dissenyada per impedir al nostre personal accedir a les seves respostes a les enquestes, que romandran dins el sistema de l’esmentat encarregat d’analitzar-les i proveir-nos amb conclusions agregades.
 • Mesures tècniques i legals per impedir que els nostres clients (és a dir, qui ens demana les enquestes) puguin intentar identificar-lo/la basant-se en les seves respostes a diferents enquestes.
 • Procediments i processos tècnics i operatius adequats per a garantir que les tecnologies de seguiment emprades a cada moment són segures i no provoquen riscos indeguts en la seguretat de les seves dades personals o en la seva privacitat.

7. Modificacions a la Política de Privadesa

Aquesta Política de Privadesa està subjecta a eventuals modificacions d’acord amb la normativa aplicable en cada moment.